ارزیابی جامع مدارس

ارزیابی جامع مدرسه بر اساس مدل تعالی مدارس

فرآیند های اجرایی مدارس

شناسایی، دسته بندی، تدوین شناسنامه و شاخص های ارزیابی
 

طراحی اینفوگراف­

طراحی اینفوگراف­ها با موضوعات شرح وظایف، فرآیندها...

استانداردهای ایزو

مشاوره به منظور اخذ استانداردهای ایزو